Корзина пуста

Вы ищите товары : "KaleKilit"

Bu Taahhütname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut hizmet sözleşmenizin/abonelik sözleşmenizin/satım sözleşmenizin/vb. eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.Bu Taahhütname ve 6698 Sayılı Kanun kapsamında, “Kişisel Veri”; Şirketimiz ile tarafınız arasında imzalanmış olan sözleşme dâhilinde hizmet sözleşmesinin/abonelik sözleşmesinin/satım sözleşmesinin/vb. imzalandığı itibaren sözleşme içeriğinde, sözleşme formunda ve sözleşme eki ve ayrılmaz parçalarında yer alan;• Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,• Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,• Aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileriniz,• Cihaz kampanyalarımıza ve servislerimize aboneliklerinizde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notunuz vb. bilgileriniz,• Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,• Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz,• Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,• Katma değerli servisleri kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz,• Şirketimiz internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz,• Ödeme verileriniz ve sair kayıtlarınız,• Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Şirketimiz çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini, aktarılabileceğini veya şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişileri tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlem kişisel verinin işlenmesi olarak addedilecektir.Kişisel verileriniz;• Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,• Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme, • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme, • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma, • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma, • Kimliğinizi teyit etme, • Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili mercilerle paylaşma, • İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme, • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, • Ürün ve hizmet güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma, • Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, • Ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, • Ödül ve çekiliş yapılması, • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve servislerin analizi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. • Ayrıca kişisel verileriniz, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Şirketimiz’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, doğrudan/dolaylı olarak• “KALE” grup şirketleri, • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları, • Şirket nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler, • Kredi referans şirketi, icra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar, • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler, dâhil yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizin, sözleşmenizin devamı süresince ve sözleşmenizin sona ermesi halinde hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle süre mevzuata uygun koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve süre sonunda ise otomatik olarak yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini bildiririz. Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. 6698 Sayılı Kanun’da yer aldığı şekli ile burada belirtilen haklarınızı 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olacaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için şirketimizce yapılacak masrafları 6698 Sayılı Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinde belirtilen esaslar uyarınca tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; İşbu taahhütnameyi, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, Şirketiniz ve/veya Şirketinizin ortakları ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

О нашем интернет-магазине

okna.pp.ua является интернет-магазином по продаже в онлайн . Только у нас быстро и качественно в режиме 24х7 быстро и качественно любые товары окна и балконы, например, Евроокна Пластиковые Цена Вставить Окно Пластиковое Цена Все Для Пластиковых Окон Внутренняя Отделка Балконов И Лоджий Скидки На Окна Рассчитать Стоимость Окна Балкон Лотте Плаза Калькулятор Окон Онлайн Недорогие Окна Пластиковые Установка Пластикового Окна Какие Металлопластиковые Окна Лучше Пластиковые Окна Калькулятор Стоимости Окна Двери Купить Пластиковые Окна Цены Тройной Стеклопакет Цена Прайс На Пластиковые Окна Компания Пластиковые Окна Стеклопакеты Стоимость Балкон Меню Окна Пвх Скидки Компания Пластика Окон
Мы работаем с окнами и дверьми по всей Украине, а именно: Авдеевка — Донецкая область | Александрия — Кировоградская область | Александровск — Луганская область | Алмазная — Луганская область | Алупка — Автономная Республика КрымАлушта — Автономная Республика КрымАлчевск — Луганская область | Ананьев — Одесская область | Андрушёвка — Житомирская область | Антрацит — Луганская область | Апостолово — Днепропетровская область | Армянск — Автономная Республика КрымАртёмовск — Донецкая область | Артёмовск — Луганская область | Арциз — Одесская область | Ахтырка — Сумская область | Балаклея — Харьковская область | Балта — Одесская область | Бар — Винницкая область | Барановка — Житомирская область | Барвенково — Харьковская область | Бахмач — Черниговская область | Бахчисарай — Автономная Республика КрымБаштанка — Николаевская область | Белая Церковь — Киевская область | Белгород-Днестровский — Одесская область | Белогорск — Автономная Республика КрымБеляевка - Одесская область | Белополье — Сумская область | Белз — Львовская область | Бердичев — Житомирская область | Бердянск — Запорожская область | Берегово — Закарпатская область | Бережаны — Тернопольская область | Березань — Киевская область | Березне — Ровненская область | Берестечко — Волынская область | Берислав— Херсонская область | Бершадь — Винницкая область | Бобринец — Кировоградская область | Бобрка — Львовская область | Бобровица — Черниговская область | Богодухов — Харьковская область | Богуслав — Киевская область | Болград — Одесская область | Болехов — Ивано-Франковская область | Борислав — Львовская область | Борисполь — Киевская область | Борзна — Черниговская область | Борщёв — Тернопольская область | Боярка — Киевская область | Бровары — Киевская область | Броды — Львовская область | Брянка — Луганская область | Бурынь — Сумская область | Бурштын — Ивано-Франковская область | Буск — Львовская область | Буча — Киевская область | Бучач — Тернопольская область | Валки — Харьковская область | Васильевка — Запорожская область | Васильков — Киевская область | Вашковцы — Черновицкая область | Ватутино — Черкасская область | Вахрушево — Луганская область | Великий Бурлук — Харьковская область | Великие Мосты — Львовская область | Верхнеднепровск — Днепропетровская область | Вольнянск — Запорожская область | Винница — Винницкая область | Виноградов — Закарпатская область | Вишнёвое — Киевская область | Владимир-Волынский — Волынская область | Вознесенск — Николаевская область | Волноваха — Донецкая область | Волчанск — Харьковская область | Волочиск — Хмельницкая область | Вольногорск — Днепропетровская область | Вижница — Черновицкая область | Вышгород — Киевская область | Гадяч — Полтавская область | Гайсин — Винницкая область | Гайворон — Кировоградская область | Галич — Ивано-Франковская область | Геническ — Херсонская область | Герца — Черновицкая область | Глобино — Полтавская область | Глухов — Сумская область | Глиняны — Львовская область | Голая Пристань — Херсонская область | Горловка — Донецкая область | Горное — Луганская область | Городенка — Ивано-Франковская область | Городище — Черкасская область | Городня — Черниговская область | Городок — Львовская область | Городок — Хмельницкая область | Горохов — Волынская область | Гребёнка — Полтавская область | Гуляйполе — Запорожская область | Джанкой — Автономная Республика КрымДзержинск — Донецкая область | Дебальцево — Донецкая область | Деражня — Хмельницкая область | Дергачи — Харьковская область | Десна — Черниговская область | Димитров — Донецкая область | Днепродзержинск — Днепропетровская область | Днепропетровск — Днепропетровская область | Днепрорудное — Запорожская область | Добромиль — Львовская область | Доброполье — Донецкая область | Докучаевск — Донецкая область | Долина — Ивано-Франковская область | Долинская — Кировоградская область | Донецк — Донецкая область | Дрогобыч — Львовская область | Дружковка — Донецкая область | Дубно — Ровненская область | Дубляны — Львовская область | Дубровица — Ровненская область | Дунаевцы — Хмельницкая область | Евпатория — Автономная Республика КрымЕнакиево — Донецкая область | Жашков — Черкасская область | Ждановка — Донецкая область | Жёлтые Воды — Днепропетровская область | Жидачов — Львовская область | Житомир — Житомирская область | Жмеринка — Винницкая область | Жолква — Львовская область | Залещики — Тернопольская область | Запорожье — Запорожская область | Заставна — Черновицкая область | Збараж — Тернопольская область | Зборов — Тернопольская область | Звенигородка — Черкасская область | Здолбунов — Ровненская область | Зимогорье — Луганская область | Зеньков — Полтавская область | Змиёв — Харьковская область | Знаменка — Кировоградская область | Золотое — Луганская область | Золотоноша — Черкасская область | Золочев — Львовская область | Зоринск — Луганская область | Зугрэс — Донецкая область | Ивано-Франковск — Ивано-Франковская область | Измаил — Одесская область | Изюм — Харьковская область | Изяслав — Хмельницкая область | Ильичёвск — Одесская область | Ирпень — Киевская область | Иршава — Закарпатская область | Ичня — Черниговская область | Кагарлык — Киевская область | Казатин — Винницкая область | Калиновка — Винницкая область | Калуш — Ивано-Франковская область | Каменец-Подольский — Хмельницкая область | Каменка — Черкасская область | Каменка-Бугская — Львовская область | Каменка-Днепровская — Запорожская область | Камень-Каширский — Волынская область | Канев — Черкасская область | Карловка — Полтавская область | Каховка — Херсонская область | Керчь — Автономная Республика КрымКиверцы — Волынская область | КиевКилия — Одесская область | Кировоград — Кировоградская область | Кировское — Донецкая область | Кицмань — Черновицкая область | Краматорск — Донецкая область | Красилов — Хмельницкая область | Красноармейск — Донецкая область | Красноград — Харьковская область | Краснодон — Луганская область | Краснопартизанск — Луганская область | Красноперекопск — Автономная Республика КрымКрасный Лиман — Донецкая область | Красный Луч — Луганская область | Кременец — Тернопольская область | Кременчуг — Полтавская область | Кривой Рог — Днепропетровская область | Кролевец — Сумская область | Кобеляки — Полтавская область | Ковель — Волынская область | Кодыма — Одесская область | Коломыя — Ивано-Франковская область | Комсомольск — Полтавская область | Конотоп — Сумская область | Константиновка — Донецкая область | Корец — Ровненская область | Коростень — Житомирская область | Коростышев — Житомирская область | Корсунь-Шевченковский — Черкасская область | Корюковка — Черниговская область | Косов — Ивано-Франковская область | Костополь — Ровненская область | Котовск — Одесская область | Кузнецовск — Ровненская область | Купянск — Харьковская область | Ладыжин — Винницкая область | Лановцы — Тернопольская область | Лебедин — Сумская область | Лисичанск — Луганская область | Лозовая — Харьковская область | Лохвица — Полтавская область | Лубны — Полтавская область | Луганск — Луганская область | Лутугино — Луганская область | Луцк — Волынская область | Львов — Львовская область | Любомль — Волынская область | Люботин — Харьковская область | Малин — Житомирская область | Марганец — Днепропетровская область | Мариуполь — Донецкая область | Макеевка — Донецкая область | Малая Виска — Кировоградская область | Мелитополь — Запорожская область | Мена — Черниговская область | Мерефа — Харьковская область | Миргород — Полтавская область | Мироновка — Киевская область | Миусинск — Луганская область | Могилёв-Подольский — Винницкая область | Молодогвардейск — Луганская область | Молочанск — Запорожская область | Монастыриска — Тернопольская область | Монастырище — Черкасская область | Мостиска — Львовская область | Мукачево — Закарпатская область | Надворная — Ивано-Франковская область | Николаев — Львовская область | Николаев — Николаевская область | Никополь — Днепропетровская область | Нежин — Черниговская область | Немиров — Винницкая область | Нетешин — Хмельницкая область | Новая Каховка — Херсонская область | Новая Одесса — Николаевская область | Новый Буг — Николаевская область | Нововолынск — Волынская область | Новгород-Северский — Черниговская область | Новогродовка— Донецкая область | Новомиргород — Кировоградская область | Новоград-Волынский — Житомирская область | Новодружеск — Луганская область | Новоднестровск — Черновицкая область | Новомосковск — Днепропетровская область | Новопсков — Луганская область | Новоселица — Черновицкая область | Новоукраинка — Кировоградская область | Новый Роздол — Львовская область | Носовка — Черниговская область | Майорск— Донецкая область | Обухов — Киевская область | Овруч — Житомирская область | Одесса — Одесская область | Орджоникидзе — Днепропетровская область | Орехов — Запорожская область | Острог — Ровненская область | Очаков — Николаевская область | Павлоград — Днепропетровская область | Первомайск — Луганская область | Первомайск — Николаевская область | Первомайский — Харьковская область | Перевальск — Луганская область | Перемышляны — Львовская область | Перечин — Закарпатская область | Перещепино — Днепропетровская область | Переяслав-Хмельницкий — Киевская область | Першотравенск — Днепропетровская область | Петровское — Луганская область | Пирятин — Полтавская область | Погребище — Винницкая область | Подволочиск — Тернопольская область | Подгайцы — Тернопольская область | Подгородное — Днепропетровская область | Пологи — Запорожская область | Полонное — Хмельницкая область | Полтава — Полтавская область | Попасная — Луганская область | Почаев — Тернопольская область | Приволье — Луганская область | Прилуки — Черниговская область | Приморск — Запорожская область | Припять — Киевская область | Пустомыты — Львовская область | Путивль — Сумская область | Пятихатки — Днепропетровская область | Рава-Русская — Львовская область | Радехов — Львовская область | Радомышль — Житомирская область | Радивилов — Ровненская область | Рахов — Закарпатская область | Ржищев — Киевская область | Рогатин — Ивано-Франковская область | Ровеньки — Луганская область | Ровно — Ровненская область | Рожище — Волынская область | Ромны — Сумская область | Рубежное — Луганская область | Рудки — Львовская область | Саки — Автономная Республика КрымСамбор — Львовская область | Сарны — Ровненская область | Свалява — Закарпатская область | Сватово — Луганская область | Свердловск — Луганская область | Светловодск — Кировоградская область | СевастопольСеверодонецк — Луганская область | Седнев — Черниговская область | Селидово — Донецкая область | Семёновка — Черниговская область | Середина-Буда — Сумская область | Симферополь — Автономная Республика КрымСинельниково — Днепропетровская область | Скадовск — Херсонская область | Скалат — Тернопольская область | Сквира — Киевская область | Сколе — Львовская область | Славута — Хмельницкая область | Славутич — Киевская область | Славянск — Донецкая область | Смела — Черкасская область | Снежное — Донецкая область | Снигирёвка — Николаевская область | Снятын — Ивано-Франковская область | Сокаль — Львовская область | Сокиряны — Черновицкая область | Соледар — Донецкая область | Старобельск — Луганская область | Староконстантинов — Хмельницкая область | Старый Крым — Автономная Республика КрымСтарый Самбор — Львовская область | Стаханов — Луганская область | Сторожинец — Черновицкая область | Стрый — Львовская область | Судак — Автономная Республика КрымСумы — Сумская область | Суходольск — Луганская область | Счастье — Луганская область | Таврийск — Херсонская область | Тальное — Черкасская область | Тараща — Киевская область | Татарбунары — Одесская область | Теплогорск — Луганская область | Теплодар — Одесская область | Тернополь — Тернопольская область | Терновка — Днепропетровская область | Тетиев — Киевская область | Тысменица — Ивано-Франковская область | Тлумач — Ивано-Франковская область | Теребовля — Тернопольская область | Тростянец — Сумская область | Трускавец — Львовская область | Токмак — Запорожская область | Торез — Донецкая область | Тульчин — Винницкая область | Тячев — Закарпатская область | Угледар — Донецкая область | Угнев — Львовская область | Узин — Киевская область | Украинка — Киевская область | Ужгород — Закарпатская область | Умань — Черкасская область | Устилуг — Волынская область | Фастов — Киевская область | Феодосия — Автономная Республика КрымХарцызск — Донецкая область | Харьков — Харьковская область | Херсон — Херсонская область | Хмельник — Винницкая область | Хмельницкий — Хмельницкая область | Хорол — Полтавская область | Хотин — Черновицкая область | Христиновка — Черкасская область | Хуст — Закарпатская область | Хыров — Львовская область | Цюрупинск — Херсонская область | Червоноград — Львовская область | Червонозаводское — Полтавская область | Червонопартизанск— Луганская область | Черкассы — Черкасская область | Чернигов — Черниговская область | Чернобыль — Киевская область | Черновцы — Черновицкая область | Чигирин — Черкасская область | Чоп — Закарпатская область | Чортков — Тернопольская область | Чугуев — Харьковская область | Шаргород — Винницкая область | Шахтёрск — Донецкая область | Шепетовка — Хмельницкая область | Шостка — Сумская область | Шпола — Черкасская область | Шумск — Тернопольская область | Щёлкино — Автономная Республика КрымЩорс — Черниговская область | Энергодар — Запорожская область | Южное — Одесская область | Южноукраинск — Николаевская область | Яворов — Львовская область | Яготин — Киевская область | Ялта — Автономная Республика КрымЯмполь — Винницкая область | Яремче — Ивано-Франковская область | Ясиноватая — Донецкая область Все материалы на этом сайте присутствуют исключительно для торговли в розничных или оптовых целях.

Новые товары

Бренды и Производители:

2000 СТАР раздвижные системы 4g ABLOY ACCADO ACTUAL Adulo AGB AGC Flat Glass (GLAVERBEL) AGS Akbulut Plastik AKFA Akpenplastik AKPROFIL AKS PA LTD AL7 ALIPLAST Ltd Alma ALMplast ALPINA ALTEST ALTINDAG Aluminyum Aluma CS, s.r.o. Alumil ALUMINANTE aluplast GmbH ALUPROF S.A. ALUTECH ARtec Artel ltd ARWin Asas Aluminyum A.S ASISTAL Atlas CNC Makina AUBI AXOR INDUSTRY BALKAN S. A. BARBERAN S.A. Bassra Machine Tools Ltd BAUFEN BAUwelt BC Ablakprofil BEST MAKINA BILTEKS Brokelman Brugmann BRUSBOX Budo-Serwis BUG Alutechnik Burak Aluminuym CAMBAS MAKINA SANAYI Caspol Cincinnati Extrusion GmbH CKM Extrusion TITANIUM CMS GLASS MACHINERY Cortizo CSK METAL PVC CVL DAYER Chemie (Russia) DECCO deceuninck DIMEX Doormax DORAL dormakaba DURSUNLAR DWT E.T.M. Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti EKRAN EL Vi Al ELEX Elit Machine ELITHERM S.A. elumatec ELVIAL Emre Aluminium Endow Epsilon ТМ Erpasan Co. ERSAS ALUMINYUM ETEM Euroglas GmbH EUROTECH AO F. W. Brokelmann Aluminium FAM FAPIM Fast-M FENIS Fimtec Flashplast FORIS Fornax Framex FREUD FSB FUHR Funke Kunststoffe GmbH GEALAN Fenster-Systeme GmbH Gebhardt-Stahl GMBH GENSA CHEMICAL INDUSTRY LTD GEVIS GEVISS GEZE Giesse GMT GLASS MACHINE GQ, GUOQIANG HARDWARE GROUP CO Greiner Extrusion GSG GU (G-U) Guardian Global Headquarters HAFFNER Han Jiang Handtmann Hans Weber Maschinenfa представительство Hanwha Chemical Corp. HAUTAU HAYAT KALIP HEGSAN Hoffen HOPPE HORIZONT PS INFINITE Inoutic (Thyssen) Intermac s.p.a Internova INTERSTEEL INTERTEC ISEO ITAP IULCOM IV 68 IV78 Jinan Steklookna Machine Co. Kaban Makina LTD. Kale Kilit KBE KFV KIAplast KingSky KLAES KMG KMW engineering Knipping KOMMERLING KOMPEN A.S. KONIG Koning KraussMaffei Berstorff KraussMaffei Technologies GmbH KTM fenstersysteme Kurtoglu Aluminium A.S. La Reny LAVAAL LG Hausys LGC Lisec LOCKWIN LorenzoLine LRS Planung Lvivpromlis MACO Marlon MEDOS MELKA, slusarstwo MERT MAKINA Mesan Aluminiyum METRA SpA Milli Mixall Srl MONTBLANC MURAT MYS Makina (Турция) NATUREL Nefa Fenster System Perfekt NEGLOBAL MACHINE NEWTEC Next NOTA OBERG MAKINA OMURZAK Mak.San.Tic.Ltd.Sti. OPEN TECK OPTIMAC ORAL MAKINA OZCELIK Ozgenc Makina Pakpen Parker Penkid Pilkington PIMAPEN Piramit PVC Aksesuarlari PLAFEN Planiterm Futur (i-glass) Plastival Plastline Plastmo INDEX PlusTec PMS METAL ALUMINIUM Poli Polygal Plastics Industries Ltd. Ponzio PRIOR Proff-СТАЛЬ PROFILCO PROFILINK Proline PVC Ltd. Inc. Proplast PROPLEX Provedal Qingdao ChengYe Glass Co., Ltd Ramasoft RasKon (Расчет Конструкций) RC Systems REHAU RENOLIT Rexel Reynaers Aluminium REZE RHEINPLAST e.K. RISUS MAKINA LTD ROCKWIN ROMB Roplasto ROTO ROTOX Saint-Gobain Salamander Industrie - Produkte GmbH SARAY Savio Scheffer SCHIRMER, GmbH Schonline Schuco International KG SCHURING SHIDE (DALIAN SHIDE) SIEGENIA GRUPPE Simonswerk Sinax Slidors ТМ SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH Solur Somfy LLC SOVTECH, TM Spectral Spectrum Glass SPECTUS STADUR STC Steko Sturtz SWS T&T TAHA BAYRAK MAKINA TAURUS TECHNOFORM tecnoplas tecseal, s.a. TEKNIK TESTERE Thermotech Tiivi TIOFEST TiTiZ makina Todocristal TROCAL TROIKATECH TTS Universal Windows UniWin URBAN Gmbh & Ko Maschinenbau KG Uslu Makina ltd. VEKA VELUX Veratec VERMAK MAKINE VHS VIKNALAND VILMAC PVC & GLASS MACHINE Vitral VIVA Plast (ВИАС) Viva-aluminium systems Vizyon voestalpine Krems GmbH VORNE WDS WEGOMA WEINIG AG ВАЙНИГ Weinig Gruppe Weiss Profil weissesen WHSHalo WICONA Willi Stuertz Maschinenbau GmbH WINAPEX WINBAU WinCalc Windoff's Windoline WINDOM Windowmaker Software Ltd WINGO Winhouse WINKHAUS WINTECH WinTecs (ВинТэкс) Wittmann Battenfeld GmbH WPR-Taka Wymar YAWAL Yilmaz Makina Zed Trade ZTS Metalplast Kalisz Sp. z o.o. Алтек Альфа-Про Алюминиевый-профиль Алюмотрейд Аркада-Сталь Аркатерм АРСЕНАЛ ГРУПП АР-тек Артикон АТехнолоджи АЭРО БАСТЕТ Борисенко Борский стекольный завод Будматериалы Сервис Бэндмастер Викна Pro Вікнар’Off ВН - Комплект Гелеодор Гомельстекло ГПТ СТАЛЬ ДПК-ЛТД Евро Брус (Евробрус) Европартнер ТМ ЕВРОФАСАД МОЛДОВА Завод алюминиевых профилей Игла-Маш Инновационные программы и технологии Калашников А.В. Канфом Карпатские окна Кеннер-Україна Купер, НПФ Ламинар Лебединский Ленокс Груп ЕООД ЛКС МАКСИПЛАСТ МАРВЕЙ Мастер Медиа Пласт Украина Метаком Профиль Металлопластиковый-профиль Металлопром Металлпроминвест МЗС-Сервис Нижегородские сорбенты ННН Обрий Огінський С.О. Окошко Падана Кемикал Компаундс ПластСистем Пневматика Полевской металлофурнитурный завод Полимер Эко S ПРОФМЕТ ВП Пчела Салаватстекло Саратовстройстекло СВТ СИЛАНК СНОК Лтд СОББОН Стальпродукт-Україна Старт СТАРЬСТЕКЛО Стеклопласт ЛТД Стомил Санок Украина Стройполимер СТУБЛИНА-УА СуперОкна Талисман ТАНТАЛ-96 ТЕКОПЛАСТ Термопол Украина Термоэластопласт Триар Украинская металло-профильная компания Укрпласт плюс Фауна Гранд ФИНАЛ Финансовые резервы Экопласт Эльфпласт, СООО Эссманн Юг Метпром Юг-ПлаСТ Украина

Похожие запросы:

baloon